• بستری وسم زدایی بیماران وابسته به مخدر(ترک اعتیاد متادون. بوپرنورفین. ترک اعتیاد تریاک. ترک اعتیاد هرویین)
  • بستری وسم زدایی بیماران وابسته به محرک(ترک اعتیاد شیشه. ترک اعتیاد حشیش. کوکایین)
  • بستری بیماران پرخاشگر
  • بستری طولانی مدت(پانسیون) با رویکرد بازتوانی ومهارت آموزی
  • بستری وسم زدایی بیماران وابسته به الکل
  • اینداکشن دارو نگهدارنده(بوپرنورفین)
  • انجامNCT (تست واکنش نالوکسان)
  • برگزاری دوره های روان درمانی اعتیاد به روش . ماتریکس
  • خانواده درمانی وآموزش خانواده حین و پس ازترخیص بیمار
  • حمایت و پیگیری بیماران بعد از دوره بستری با هدف پیشگیری از عود
  • با حضور پزشک و روان شناس در سه شیفت کاری وویزیت های روزانه روان پزشک . پزشک وروان شناس

درمان سرپایی

ما به فکر کاهش هزینه درمان شما هستیم.با بسته درمان سرپایی خانه سپید علاوه بر کنترل کامل علایم ترک تحت نظآرت تیم درمان می توانید دوره 10 روزه سم زدایی را در زیر چتر حمایتی خانواده و در محیط عادی زندگی خود سپری کنید همچنین هزینه درمان را به یک سوم کاهش دهید.