روان پزشکی:

بیمار در ابتدای بستری وطی دوران بستری ودر انتهای درمان بستری از نظر بالینی مورد ارزیابی روان پزشک قرار گرفته و در صورت لزوم تحت درمان قرار می گیرد.

 

روان شناسی:

برگزاری جلسات مشاوره و روان درمانی دردرمان بیماری اعتیاد بسیار موثر بوده ومی توان گفت درمان بر پایه مداخلات روان شناسی می باشد.

جلسات روان درمانی در بهبودی بیمار وجلوگیری از عود بیماری نقش بسزایی دارد.

جلسات مشاوره به دو گروه تقسیم می شود:

الف- خدمات مشاوره روان شناسی ویژه بیمار

 • ایجادانگیزه
 • آشنایی با مراحل تغییر
 • راه کارهای مقابله با وسوسه
 • افزایش اعتماد بنفس
 • آموزش کنترل خشم
 • آموزش مهارتهای حل مسئله
 • مهارت نه گفتن
 • مهارت تصمیم گیری
 • ……

 

ب- خدمات مشاوره ویژه خانواده

 • آشنایی با انواع مواد مخدر ومحرک وعوارض آن در فرد مصرف کننده
 • نحوه برخورد با بیمار در طی دوره درمان
 • ارائه راه کارهای حمایتی از بیماردر طی دوره درمانی
 • ……