خدمات خانه سپید عبارتند از:

  • خدمات ترک اعتیاد
  • خدمات روانپزشکی
  • خدمات روانشناسی
  • ترک متادون